Corso Regio Parco 24 Torino  011 2470643  335 1252967  Apertura 12:00-14:30 - 19:30-24:00 chiuso a pranzo lun e sabato gandhi@gandhitorino.it
0